โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ มข. ปี 2557 (CPIRD)

กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ
ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการสมัคร โครงการ
CPIRD

ประกาศคะแนนสอบ  

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบคลิกที่นี่
ถ้ามีสิทธิ์สอบโครงการ ODOD ด้วย ให้คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ซึ่งผู้เข้าสอบจะใช้รหัสผู้สมัครของ
ODOD ในการเข้าห้องสอบ แต่จะสามารถใช้คะแนนไปคัดเลือกได้ทั้ง 2 โครงการฯ

กรณีที่ได้สมัครแล้วให้ คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบสถานภาพการสมัคร หรือ พิมพ์เอกสารต่างๆ ได้
 

1. ศึกษาหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการ CPIRD : MD03,MD04, MD05, MD11) ให้เข้าใจ โดยสามารถเลือกสมัครได้ 4 โครงการย่อย
 

2. กรอกให้ถูกต้องที่สุด ถ้าตรวจพบว่าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ ซึ่งจะยึดข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นหลัก และเมื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้อีก

ข้อมูลที่มักจะพิมพ์ผิดบ่อยๆ คือ ชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครและของบิดามารดา เกรดเฉลี่ย รหัสไปรษณีย์ของบิดามารดา


เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะต้องพิมพ์เอกสารต่อไปนี้ออกมา

3.1 ใบสมัคร

ในใบสมัคร ให้ติดรูปและลงลายมือชื่อของผู้สมัคร และ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ หรือผู้ได้รับมอบหมาย รับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง และมีคะแนนเฉลี่ย (GPAX.) 4 ภาคการศึกษาในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่น้อย กว่า 3.00 ในวันรับสมัคร พร้อมประทับตราโรงเรียนน

แล้วส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้
(ส่งมาเฉพาะใบสมัครอย่างเดียว)


ตู้ ปณ. 110 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
(เอกสารสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 0-4336-3429, 0-4336-3407 เบอร์ Fax. 0-4320-3755

3.2
ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร โดยนำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปชำระเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 1-10 ตุลาคม 2556 ถ้าไม่ชำระเงินตามวันดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครไม่ได้สมัครเข้าร่วมรับตรงโดยวิธีพิเศษฯ นี้

4. จะเปิดรับสมัครได้ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2556

โปรแกรมรับสมัครนี้เหมาะสำหรับใช้ Internet Explorer
ถ้าท่านใช้ FireFox หรือ Chrome อาจจะมีปัญหาในเรื่องการบันทึกข้อมูลได้
มีปัญหาในการสมัคร แจ้งได้ที่ kaeg_chaiya@hotmail.com