โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ มข. ปี 2557 (MDX)

กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ
ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการ
สมัคร MDX

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบคลิกที่นี่


กรณีที่ได้สมัครแล้วให้
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบสถานภาพการสมัคร หรือ พิมพ์เอกสารต่างๆ ได้

ดูผลคะแนนสอบคลิกที่นี่

1. ศึกษาหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ให้เข้าใจ และเลือกสมัครได้โครงการเดียวเท่านั้น จะไม่สามารถเลือกโครงการ DTX, MD02 ได้ แต่สามารถสมัครโครงการ ODOD ได้

ท่านกำลังจะสมัครโครงการ MDX ถ้าสมัครผิดโครงการ ท่านจะต้องชำระเงินโครงกรนี้ก่อน จึงจะสามารถสมัครโครงการอื่นได้ และต้องชำระเงินโครงการใหม่อีกครั้ง การสมัครจึงจะสมบูรณ์

2. กรอกให้ถูกต้องที่สุด ถ้าตรวจพบว่าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ ซึ่งจะยึดข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นหลัก และเมื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้อีก

ข้อมูลที่มักจะพิมพ์ผิดบ่อยๆ คือ ชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครและของบิดามารดา เกรดเฉลี่ย รหัสไปรษณีย์ของบิดามารดา

3. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะต้องพิมพ์เอกสารต่อไปนี้ออกมา
 

3.1 ใบสมัคร

ในใบสมัคร ให้ติดรูปและลงลายมือชื่อของผู้สมัคร และ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ หรือผู้ได้รับมอบหมาย รับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง และมีคะแนนเฉลี่ย (GPAX.) 4 ภาคการศึกษาในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่น้อย กว่า 3.50 ในวันรับสมัคร พร้อมประทับตราโรงเรียน

แล้วส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ (
ส่งมาเฉพาะใบสมัครอย่างเดียว)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตู้ ปณ. 110 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
(เอกสารสมัครสอบแพทย์และทันตแพทย์)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 0-4336-3429, 0-4336-3407 เบอร์ Fax. 0-4320-3755
 

3.2 ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร โดยนำใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปชำระเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 15-29 กรกฎาคม 2556 ถ้าไม่ชำระเงินตามวันดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครไม่ได้สมัครเข้าร่วมรับตรงโดยวิธีพิเศษฯ นี้
 

4. หมดเขตการรับสมัครแล้ว

โปรแกรมรับสมัครนี้เหมาะสำหรับใช้ Internet Explorer
ถ้าท่านใช้ FireFox หรือ Chrome อาจจะมีปัญหาในเรื่องการบันทึกข้อมูลได้
มีปัญหาในการสมัคร แจ้งได้ที่ kaeg_chaiya@hotmail.com