โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ มข. ปี 2560 (DTX)

กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการสมัคร DTXประกาศคะแนนสอบรายบุคคล คลิกที่นี่

1. ศึกษาหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ให้เข้าใจ และเลือกสมัครได้โครงการเดียวเท่านั้น จะไม่สามารถเลือกโครงการ MDX, MD02 ได้

คลิกดูรายละเอียดที่นี่


2. กรอกให้ถูกต้องที่สุด ถ้าตรวจพบว่าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ ซึ่งจะยึดข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นหลัก และเมื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้อีก

3. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะต้องพิมพ์เอกสารต่อไปนี้ออกมา

3.1 ใบสมัคร
ในใบสมัคร ให้ติดรูปและลงลายมือชื่อของผู้สมัคร และ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ หรือผู้ได้รับมอบหมาย รับรองว่าผู้สมัครเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 5 และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 พร้อมประทับตราโรงเรียน และ สำเนาหลักฐานผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา แล้วส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้

หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
ตู้ ปณ. 110 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
(เอกสารสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 0-4336-3429, 0-4336-3407 เบอร์ Fax. 0-4320-3755


3.2 ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร
หลังจากที่มีการคัดกรอกรอบที่ 1 แล้วเสร็จ เฉพาะผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบในขั้นตอนที่ 2 เท่านั้น ให้พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปชำระเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอวิส ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 1-13 กันยายน 2559

และทุกคนต้อง upload หลักฐานผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยทำหลังจากที่ได้บันทึกข้อมูลการสมัครแล้วเสร็จ